חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק שמיני שבת אחר פסח, תורת "היום", ספירת העומר

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת  שמיני - שבת אחר פסח תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

כִּי הַיּוֹם ד' נִרְאָה אֲלֵיכֶם: להתחיל מחדש

עדיין אנו תחת רושם ימי חג הפסח, וביציאת מצרים כתיב "ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם" וכולנו יודעים שהיתה הגאולה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו - אני ולא מלאך, אם כן, איך שייך כלל שהיה שם משחית, ואומר האיזשביציער כי מדובר כאן במשחית הפרטי של כל אדם שאינו מניח לו להתחיל מחדש "היום" בשביל כל הטעיות שעשה אתמול, וכן אמר הבעל שם טוב הקדוש, כי השעיבוד הגדול שיכול לשעבד האדם, זה האתמול שלו, כן יש אנשים שקשה להם לחיות בשלום ביחד רק בשביל שלא יכולים לוותר על האתמול, לכן מוכנים לאבוד כל ה"מחר"ים בשביל אתמול אחד, וכמו בגאולת מצרים, שהשם יתברך שחרר אותנו מהמשחית הפרטי, כן בגאולה עתידה. אמר משיח לרבי יהושע בן לוי "היום אם בקולו תשמעו" - אני יבוא כשתשתחררו מהאתמול שלכם, ותתחילו לחיות עם ה"היום", בב"א.

לכש"ק יתרו, סוד עשרת הדברות

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת יתרו תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

אָנֹכִי ד' אֱלֹקֶיךָ, כתבם על לוח לבך ונחקקים לעולם

חז"ל אמרו כי הלוחות אשר בה נחקקו עשרת הדברות מורה על הלב, להורות כי בלב כל אחד מבנ"י חקק הקב"ה הדברות הק'.

ויש להבין מה נתחדש באלו הדברות, הלא כל אחד יודע שאסור לרצוח ולגנוב?

מבאר לנו הצ' מאיזשביצא, כי כשאמר ד' לא תרצח גילה לנו עומק העניין של חיי האדם וגודל ערכו, וזה חקק בלבנו, וכשיודעים זה, אין שייך לרצוח, וכן בלא תגנוב, שנתגלה ונחקק בלבנו הקשר שיש לאדם עם נכסיו כי נפשו הוא, ובכיבוד אב ואם, ערך ההשגה להוריד נשמת ישראל לעולם, ובשמירת שבת, יכולים לקיים כל הלכותיה, אבל אם לא נחקקת בלבנו שלא יכולים לחיות בלי שבת, איך נאמר ששמרנו השבת, ועד"ז ממשיכים ללמד תורה לבנינו ולחקוק הדברים בלבותם עד עולם, בביאת גוא"צ בב'א.

לכש"ק וארא ושבת ראש חודש שבט, עם כל הלב, וידאו חדש!!!

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת וארא ור"ח שבט תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

אֲנִי ד' וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם - עושים באהבה מעומק הלב והנשמה

ידידים יקרים, הקב"ה אמר סבלות מצרים ולא עבדות, מאיר לנו הק' ר"ר בינם מפרשיסחא זצ"ל כי בתחלת השעבוד היה קשה מאוד לבנ"י, אבל אח"כ הרגלו אצליהם והיה להם כרגילות, שההרגל נעשה טבע, לכן כשהשי"ת ראה שהם רגילים לעבדות פרעה ומשוקעים היו בחומר ובלבנים ולא הרגישו עוד, כמו עבד שעושה הכל מתוך רגילות, א"כ הגיע זמן גאולתם, וכולכם יודעים שחודש שבט הוא נגד אשר, וטובל בשמ"ן רגל"ו, כי רגלו הוא רגילות, ואשר הי' לו הקדושה לצאת מהרגילות וכל דבר שעשה הי' עושה מעומק לבו ונפשו באהבה, לזה "ברוך מבנים אשר" למסור לבנינו דור הבא, לעשות הכל עם כל הלב, ולכן שבט ואדר הם החדשים שיוצאים מהרגילות, וההכנה לחודש ניסן שעתידין ליגאל, בב"א.

לכש"ק ויחי שבת חזק, חינוך ברחמים, שיר ושבו בנים

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת ויחי תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

לא יסור שבט מיהודה - חינוך באהבת ד' קיימת לעולם

הרבינו בחיי אומר דבר פלא כי בברכת יהודה נמצא 'כל אותיות הא"ב' מלבד 'אות ז', להורות שמשיח צדקינו היוצא ממנו לא ישתמש כלל עם 'כלי זיין' ללחום, רק בקדשותו ימשך כולם לעבודת ד', וזה בא מגודל רחמנתו של יהודה שאמר 'מה בצע כי נהרוג את אחינו', ועומק הענין שלכן שלחו יעקב 'להורות לפניו' לייסד תלמוד תורה, להורות לנו כי החינוך של בנינו דור העתיד 'רק עם רחמנות' נבנות, למען תהי' לה קיום עולם. וזה כוונת הכתיב 'לא יסור שבט מיהודה' שלא יצטרך מלהשתמש עם 'שבט' לחנך ולייסר בנ"י, כי לא צריכים כלי זיין, רק ימשכם בסבלנות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה בלב מלא שמחה בב"א.

לכש"ק ויגש סוד שמירת הכעס, אוצר 253 שירים, אוצר חדש! תמונות

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת ויגש תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

אֲנִי יוֹסֵף אֲחִיכֶם אֲשֶׁר מְכַרְתֶּם אֹתִי מִצְרָיְמָה: שמירה מכעס - תיקון הכל

השפת אמת אומר שיוסף הצדיק, לא רק שלא כעס על אחיו על המכירה, הוא אמר להם "יישר כחכם", "אשר" - מלשון "יישר". ור' נחמן אומר, כשכועסים על האדם, מה אומרים לו? "הדרך שאתה נוהג, לא תהי' לעולם בסדר". זאת אומרת, שאני מדבר מהעתידות שלו, א"כ בזו הרגע אני ה"רבי" שלו, ואני יכול לתקן הכל בשבילו ובשבילי, כיון שהקב"ה נתן לי טעומה מהעתידות שלו, וזה עמוק מאוד, שזה קירבות באמת, אבל גשר צר מאוד, מצד אחד יכולים לעשות חורבן, ר"ל, ומצד השני, לתקן בלי גבול, וכן עם ילדים, זה כ"כ קל לכעוס עליהם, שהם לא יכולים לענות, צריכים ממש לזכור שבזו הרגע יכולים לתקן הכל, והנני מברך שכולנו נזכה לתקן הכל אצלנו והקב"ה ישלח לנו משיחו הולך תמים בב"א.

לכש"ק ויצא קודש קדשים רחל אמנו, נוסח ושיר חדש, סיפור נפלא

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת ויצא תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

יֹסֵף ד' לִי בֵּן אַחֵר – מסירת נפש של רחל קודש הקדשים

אתם יודעים מה זה 'קודש הקדשים'? זה משהו כל כך עמוק בתוך הפנימיות שלנו, דהיינו הנשמה של הנשמה, שיודעת רק עמקות האמת, רק המציאות האמיתי, ומי הי' הראשונה לגלות זה החלק האין סוף שלהם, זה 'רחל אמנו הק', כי בשביל כשהיתה אמורה להתחתן עם יעקב אבינו, מסרה בעלה הק' לאחותה לאה אמנו, כדי שלא לביישה רחמנא ליצלן, שאחותה לא תהי' צער, ומאיפה לקחה זה המסירת נפש, מעומק העמקות שלה.

ותדעו ידידי' שאחרי שנשאתה ליעקב, מסרה מדה הק' זו לבנה 'יוסף הצדיק', וכיון שראה שבנ"י צריכים להיות עבדים במצרים, התפלל להקב"ה "רבונו של עולם! אנא תן לי להיות עבד עבור אחי הק', אני לא רוצה שיסבלו, הלואי שאני יהי' עבד ולא הם", ולכן מיד כשנולד יוסף, אמר יעקב, עכשיו, בצדיק כזה, נוכל לתקן את כל העולם, הולכים הביתה, בביאת גוא"צ בב"א.

לכש"ק פר' וירא ,לקרב כולם לד' יו"ד של רבינו אוצר נפלא 85 סרטים ועוד

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת וירא תשע"ג לפ"ק
יומא דהילולא קדישא של רבינו זצ"ל ט"ז חשון
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

וַיֵּרָא אֵלָיו ד' – ברית עם ד' לקרב כולם לעבדו ית'

אתם יודעים ידידים, לפעמים שוכחים כמה הקב"ה אוהב אותנו, אבל מיד כשזוכרים - כבר הכל טוב כמקודם, ולפעמים שוכחים את הברית שיש לנו בנ"י עם ד', הברית שעשה עם אברהם אבינו, אבל איך שוכחים שהשי"ת לא יכול להוציא את רצונו בתיקון העולם בלי בני ישראל, ואנחנו לא יכולים לחיות בלי השי"ת, כי אהבתו ית' אלינו הוא בלי גבול, וכל אחד יש לו שני בריתים עם ד', אחד ברית שלו הפרטית ואחד ברית כללית עם כל כלל ישראל.

ומה פי' באמת ברית עם ד'? יש שחושבים שפי' להיות רק עם ד' אבל בלי העולם, והם לא רואים עוד אנשים שאינם כ"כ מאמינים, אבל האמת ברית עם השי"ת פי' שידע ויחשוב מכל סביבתו ולבקש דרכים איך לקרבם להשי"ת, שאם אברהם אבינו לא הי' מסתכל על הג' אורחים שנראים כערבים, לא הי' לו ח"ו את הבשורה של הולדת יצחק בנו, שהוא כל ההמשכה של כלל ישראל, ואיך הי' שום תקוה להעולם בלי בני ישראל הק', ויה"ר שנזכה לקרב ולהתקרב לבבנו אליו בביאת גוא"צ בב"א.